เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
e16231dda97c704de6ab1d3b872c31ce.jpg
9738b478b523cf63e1bfa0a923d26c9f.jpg
8d59dd548a5100ea5c900f62fc55b852.png
c0553defec166af3a5fdf26a1924c777.png
1 2 3 4

อัตรากำลังเทศบาลเมืองแสนสุข
ข้อมูล  ณ  ตุลาคม 2559

หน่วยงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
สำนักปลัดเทศบาล 7 10 4 2 55 5 83
กองวิชาการและแผนงาน 2 6 - 1 3 3 15
กองช่าง 8 3 7 - 97 5 120
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 12 6 3 59 48 130
กองช่างสุขาภิบาล 3 2 - - 40 8 53
กองการศึกษา 3 2 - - 10 8 23
กองสวัสดิการสังคม - 5 - - 2 3 10
กองคลัง - 9 - 1 4 15 29
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - 1 - - - - 1
รวมทั้งสิ้น 25 50 17 7 270 95 464

รวมพนักงานเทศบาล 75 คน ลูกจ้างประจำ 24 คน พนักงานจ้าง 365 คน รวมทั้งสิ้น 464 คน

หน่วยงาน พนักงานเทศบาล ประเภทตำแหน่ง
ชาย หญิง บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล 7 10 1 4 7 5
กองวิชาการและแผนงาน 2 6 - 3 4 1
กองช่าง 8 3 - 4 5 2
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 12 - 4 9 1
กองช่างสุขาภิบาล 3 2 - 1 2 2
กองการศึกษา 3 2 - 1 3 1
กองสวัสดิการสังคม - 5 - 3 1 1
กองคลัง - 9 - 5 2 2
หน่วยงานตรวจสอบภายใน - 1 - - 1 -
รวมทั้งสิ้น 25 50 1 25 34 15

รวมพนักงานเทศบาล 75 คน แยกเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น 1 คน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 25 คน

ประเภทวิชาการ 34 คน ประเภททั่วไป 15 คน