เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สถิติจำนวนประชากร เทศบาลเมืองแสนสุข ปี พ.ศ. 2543 – 2562

ปี พ.ศ.

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม

บ้าน(หลัง)

ครัวเรือน

ประชากร

เพิ่มขึ้น/(ลดลง) คน

เพิ่มขึ้น / (ลดลง) %

2543

18,403

20,906

39,309

17,934

6,931

-4,106

-9.46

2544

18,677

20,193

38,870

17,985

7,215

-439

-1.12

2545

19,510

21,026

40,536

18,420

7,617

1,666

4.29

2546

19,696

21,850

41,546

18,940

7,832

1,010

2.49

2547

19,886

22,588

42,474

19,626

8,083

928

2.23

2548

19,729

23,261

42,990

20,640

8,333

516

1.21

2549

19,751

23,691

43,442

21,532

8,623

452

1.05

2550

19,859

23,385

43,244

22,284

8,729

-198

-0.46

2551

20,078

24,288

44,366

23,286

8,907

1,122

2.59

2552

19,929

24,383

44,312

23,925

9,128

-54

-0.12

2553

19,773

24,067

43,840

24,691

9,354

-472

-1.07

2554

19,725

23,597

43,322

26,068

9,517

-518

-1.18

2555

19,917

23,387

43,304

28,057

9,904

-18

-0.04

2556

20,169

23,288

43,457

29,295

10,184

153

0.35

2557

20,813

24,329

45,142

31,922

10,641

1,685

3.88

2558

21,199

24,864

46,063

35,251

11,041

921

2.04

2559

21,373

24,929

46,302

36,266

11,310

239

0.52

2560

21,508

24,917

46,425

36,867

11,514

123

0.27

2561

21,565

24,787

46,352

37,098

11,646

-73

-0.16

2562

21,583

24,792

46,375

37,167

11,687

23

0.05 (มีนาคม 2562)

- ความหนาแน่นของประชากร 2,288.09 คน/ตร.กม. (พื้นที่ 20.268 ตารางกิโลเมตร)

                     ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองแสนสุข ประชากรเดือนมีนาคม 2562

จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน) ปี 2562 (เดือนมีนาคม 2562)

เขตการปกครอง

เทศบาลเมืองแสนสุข

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนบ้าน

(หลังคาเรือน)

ครัวเรือน

(เจ้าบ้าน)

ตำบลแสนสุข

17,857

20,620

38,477

33,605

9,787

ตำบลเหมือง (บางส่วน)

 3,296

 3,683

 6,979

 3,175

1,661

ตำบลห้วยกะปิ (บางส่วน)

   430

   489

   919

   387

  239

รวมทั้งสิ้น

21,583

24,792

46,375

37,167

11,687

ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน / ครัวเรือน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ปี 2555-2562 (เดือนมีนาคม 2562)

ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

เพิ่มขึ้น / ลดลง %

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2555

14,706

18,384

33,090

-

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2556

14,986

18,289

33,275

0.56

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2557

15,550

19,257

34,807

4.60

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2558

15,906

19,794

35,700

2.57

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2559

16,126

19,880

36,006

0.86

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2560

16,302

19,945

36,247

0.67

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2561

16,362

19,870

36,232

-0.04

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2562

16,373

19,857

36,230

0.01

 

ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2562 (เดือนมีนาคม 2562) แบ่งเป็น

ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

เด็ก (ทารก – 9 ปี)

2,501

2,470

4,971

เด็กโต (10-14 ปี)

1,307

1,253

2,560

วัยรุ่น (15-19 ปี)

1,373

1,403

2,776

ผู้ใหญ่ (20 -59 ปี)

13,043 15,071 28,114

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)

3,093

4,391

7,484

รวมทั้งสิ้น

21,317 24,588 45,905

       ประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2562 ทั้งหมด 46,375 คน

       *สามารถแบ่งเป็นช่วงอายุได้เพียง 45,905 คน เนื่องจากประชากรบางส่วน (จำนวน 470 คน)

รายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อายุ 50-59 ปีขึ้นไป (มีนาคม 2562 )

ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

อายุ 50 ปี

316

371

687

อายุ 51 ปี

343

411

754

อายุ 52 ปี

342

370

712

อายุ 53 ปี

327

356

683

อายุ 54 ปี

322

363

685

อายุ 55 ปี

265

333

598

อายุ 56 ปี

283

390

673

อายุ 57 ปี

279

361

640

อายุ 58 ปี

238

360

598

อายุ 59 ปี

233

324

557

 

ประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข (มีนาคม 2562)

ประเภท

ชาย

หญิง

รวมผู้สูงอายุ

อายุ 60 ปี-100 ปี

3,093

4,391

7,484

อายุมากกว่า 100 ปี

0

0

0

รวมทั้งสิ้น

3,093

4,391

7,484

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร

จำนวนครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข แยกตามชุมชน 25 ชุมชน ปี 2562

ชุมชน เขต 1 มี 8 ชุมชน

ครัวเรือน (คน)

ปี 2561

ปี 2562

1.ชุมชนมณีแก้ว

1,797

3,926

2.ชุมชนดอนบน

1,425

2,665

3.ชุมชนบางแสนทาวเวอร์

396

923

4.ชุมชนตาลล้อม1

1,052

2,408

5.ชุมชนตาลล้อม2

1,575

2,338

6.ชุมชนบ้านเหมือง

 969

2,169

7.ชุมชนพัฒนา2

 625

1,376

8.ชุมชนดอนนารา

 500

1,054

รวมครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขชุมชนเขต 1

8,339คน

16,859คน

ชุมชน เขต 2 มี 7 ชุมชน

ครัวเรือน (คน)

ปี 2561

ปี 2562

1.ชุมชนหาดวอนนภา

3,265

3,888

2.ชุมชนท้ายตลาด

 901

1,562

3.ชุมชนร่วมใจพัฒนา

 3,488

1,298

4.ชุมชนแสนสุข

 881

1,338

5.ชุมชนวัดกลางดอน

 627

835

6.ชุมชนมาบมะยม

 817

754

7.ชุมชนบางแสนบน

 3,229

3,113

รวมครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขชุมชนเขต 2

13,208คน

12,788คน

ชุมชน เขต 3 มี 10 ชุมชน

ครัวเรือน (คน)

ปี 2561

ปี 2562

1.ชุมชนบางเป้ง

5,042

3,810

2.ชุมชนหน้ามอ

1,355

844

3.ชุมชนโชคดี

1,548

958

4.ชุมชนสมใจนึก

866

2,536

5.ชุมชนหน้าเทศบาล

1,126

1,444

6.ชุมชนวัดแสนสุข

1,751

2,961

7.ชุมชนมุขแสนเจริญ1

861

1,565

8.ชุมชนมุขแสนเจริญ2

274

436

9.ชุมชนเขาสามมุข

608

796

10.ชุมชนบ้านแหลมแท่น

1,904

1,370

รวมครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขชุมชนเขต 3

15,335คน

16,720คน

รวมครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 3 เขต 25 ชุมชน มีประชากรในปี 2562 จำนวน 46,367 คน
* ไม่กำหนดชุมชน จำนวน 8 คน