เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สถิติจำนวนประชากร เทศบาลเมืองแสนสุข ปี พ.ศ. 2543 – 2559

ปี พ.ศ. ชาย (คน) หญิง (คน) รวม บ้าน (หลัง) ครัวเรือน ประชากร
เพิ่มขึ้น/ลดลง (คน)
เพิ่มขึ้น / ลดลง %
2543 18,403 20,906 39,309 17,934 6,931 -4,106 -9.46
2544 18,677 20,193 38,870 17,985 7,215 -439 -1.12
2545 19,510 21,026 40,536 18,420 7,617 1,666 4.29
2546 19,696 21,850 41,546 18,940 7,832 1,010 2.49
2547 19,886 22,588 42,474 19,626 8,083 928 2.23
2548 19,729 23,261 42,990 20,640 8,333 516 1.21
2549 19,751 23,691 43,442 21,532 8,623 452 1.05
2550 19,859 23,385 43,244 22,284 8,729 -198 -0.46
2551 20,078 24,288 44,366 23,286 8,907 1,122 2.59
2552 19,929 24,383 44,312 23,925 9,128 -54 -0.12
2553 19,773 24,067 43,840 24,691 9,354 -472 -1.07
2554 19,725 23,597 43,322 26,068 9,517 -518 -1.18
2555 19,917 23,387 43,304 28,057 9,904 -18 -0.04
2556 20,169 23,288 43,457 29,295 10,184 153 0.35
2557 20,813 24,329 45,142 31,922 10,641 1,685 3.88
2558 21,199 24,864 46,063 35,251 11,041 921 2.04
2559 21,331 24,886 46,217 36,158 11,230 154 0.33 (เดือนกันยายน 2559)

ความหนาแน่นของประชากร 2,280 คน/ตร.กม. (พื้นที่ 20.268 ตารางกิโลเมตร)

 

จำนวนบ้าน (หลังคาเรือน) ปี 2559 (กันยายน 2559)

เขตการปกครอง
เทศบาลเมืองแสนสุข
ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน
(หลังคาเรือน)
ครัวเรือน
(เจ้าบ้าน)
ตำบลแสนสุข 17,645 20,712 38,357 32,708 9,345
ตำบลเหมือง (บางส่วน) 3,269 3,677 6,946 3,066 1,645
ตำบลห้วยกะปิ (บางส่วน) 417 497 914 384 240
รวมทั้งสิ้น 21,331 24,886 46,217 36,158 11,230

ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน / ครัวเรือน

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2555-2559 (กันยายน 2559)

ประเภท ชาย หญิง รวม เพิ่มขึ้น / ลดลง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2555 14,671 18,359 33,030 -0.18
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2556 14,945 18,288 33,233 0.61
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2557 15,077 18,262 33,339 0.32
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2558 15,906 19,794 35,700 7.08
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2559 16,107 19,860 35,967 0.75

ประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2559 (กันยายน 2559)

ประเภท ชาย หญิง รวม
เด็ก (ทารก – 9 ปี)  2,575 2,555 5,130
เด็กโต (10 – 14 ปี) 1,316 1,241 2,557
วัยรุ่น (15 – 19 ปี) 1,575 1,714 3,289
ผู้ใหญ่ (20 – 59 ปี)       12,921 15,399 28,320
ผู้สูงอายุ (60 ปี ขึ้นไป)  2,757 3,854 6,611
รวมทั้งสิ้น 21,144 24,763 *45,907

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ปี 2559 ทั้งหมด 46,217 คน
*สามารถแบ่งเป็นช่วงอายุได้เพียง 45,907 คน เนื่องจากประชากรบางส่วน (จำนวน 310 คน)
รายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง

 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อายุ 50-59 ปีขึ้นไป (กันยายน 2559 )

ประเภท ชาย หญิง รวม
 อายุ 50 ปี 370 388 758
 อายุ 51 ปี 327 371 698
 อายุ 52 ปี 302 340 642
 อายุ 53 ปี 277 372 649
 อายุ 54 ปี 280 377 657
 อายุ 55 ปี 268 346 614
 อายุ 56 ปี 247 330 577
 อายุ 57 ปี 222 370 592
 อายุ 58 ปี 240 295 535
 อายุ 59 ปี 223 290 513

 

ประชากรผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข (กันยายน 2559)

ประเภท ชาย หญิง รวมผู้สูงอายุ
 อายุ 60 ปี-100 ปี 2,757 3,852 6,609
 อายุมากกว่า 100 ปี -      2      2
รวมทั้งสิ้น 2,757 3,854 6,611

        ที่มา : งานทะเบียนราษฎร

 

จำนวนครัวเรือน และประชากร ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

จำนวนประชากรแยกตามชุมชน 26 ชุมชน ประจำปี 2559

ชุมชน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวมประชากร
ชุมชนเขต 1 มี 8 ชุมชน ดังนี้
ชุมชนมณีแก้ว 1,104 1,769 2,019 3,788
ชุมชนดอนบน 746 1,223 1,468 2,691
ชุมชนบางแสนทาวเวอร์ 257 418 507 925
ชุมชนตาลล้อม 1 592 1,130 1,239 2,369
ชุมชนตาลล้อม 2 597 1,103 1,252 2,355
ชุมชนบ้านเหมือง 423 1,017 1,139 2,156
ชุมชนพัฒนา 2 367 652 741 1,393
ชุมชนดอนนารา 328 486 579 1,065
รวมเขต 1 4,414 7,798 8,944 16,742
ชุมชนเขต 2 มี 8 ชุมชน ดังนี้
ชุมชนวัดกลางดอน 220 405 476 881
ชุมชนแสนสุข 237 425 476 901
ชุมชนตลาดหนองมน 120 205 252 457
ชุมชนมาบมะยม 209 357 427 784
ชุมชนร่วมใจพัฒนา 269 602 651 1,253
ชุมชนท้ายตลาด 389 768 841 1,609
ชุมชนบางแสนบน 676 1,469 2,307 3,776
ชุมชนหาดวอนนภา 959 1,866 1,978 3,844
รวมเขต 2 3,079 6,097 7,408 13,505
ชุมชนเขต 3 มี 10 ชุมชน ดังนี้
ชุมชนบางเป้ง 1,001 1,552 1,909 3,461
ชุมชนหน้ามอ 255 363 466 829
ชุมชนโชคดี 261 423 492 915
ชุมชนสมใจนึก 379 1,222 1,291 2,513
ชุมชนหน้าเทศบาล 324 639 742 1,381
ชุมชนมุขแสนเจริญ 2 111 212 227 439
ชุมชนบ้านแหลมแท่น 229 665 673 1,338
ชุมชนมุขแสนเจริญ 1 338 656 825 1,481
ชุมชนวัดแสนสุข 665 1,321 1,497 2,818
ชุมชนเขาสามมุข 174 381 409 790
รวมเขต 3 3,737 7,434 8,531 15,965
รวม 26 ชุมชน 11,230 21,329 24,883 46,212

ประชากรในชุมชน 26 ชุมชน รวม 11,230 ครัวเรือน ชาย 21,329 คน หญิง 24,883 คน รวม 46,212 คน
ไม่ระบุชุมชน 5 คน (ชาย 2 คน หญิง 3 คน)  เนื่องจากทะเบียนบ้านชั่วคราว

       ข้อมูล : งานทะเบียนราษฎร เดือนกันยายน 2559