เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำละง 3 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 2 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองแสนสุข
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง  ในระหว่างวันที่  22 - 31 พฤษภาคม 2562 ในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น.

(เว้นวันหยุดราชการ)  ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข (โปรดแต่งกายสุภาพ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่  10 มิถุนายน 2562 

 

เอกสารแนบ :
Download this file (20190517031801.pdf)ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข[รายละเอียด]409 kB

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้การจัดทำ ทบทวน หรือเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีร่วมของประชาชน

          ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข ได้กำหนดให้มีการประชุมประชาคมชุมชน ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมื่องแสนสุข โดยดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ และร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10 โดยกำหนดประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข


เอกสารแนบ :
Download this file (20190506232649.pdf)ประกาศเทศบาล[ ]106 kB

         ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในเดือนพฤษภาคม มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2562 และได้ประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข (ชั้น 4)

         ดังนั้น จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นายพรมมาศ ยิ้มลมัย

ประธานสภาเทศบาลเมืองแสนสุข

          กรมเจ้าท่าแจ้งเลื่อนวันยื่นคำร้องขอทำอัตลักษณ์ประจำเรือออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการทำอัตลักษณ์ จึงขอเลื่อนวัน เวลา จากเดิมออกไปก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งออกมาแน่ชัดอีกครั้ง หากกำหนดวัน เวลา ที่แน่นอนแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

          ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย