เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

โครงการที่น่าสนใจ

ประเพณี / โครงการ ลักษณะกิจกรรม ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ
1. การแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัยสหวิทยาเขตบางแสน - นักเรียนในเขตและใกล้เคียงเข้าร่วมแข่งขันและเชียร์กีฬา 10 โรงเรียน พฤศจิกายน 2559 - มกราคม 2560
2. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) - นักเรียนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 2 ประเภท
ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี / รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
3. การฝึกทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล - กิจกรรมเน้นการเรียนการสอนกีฬาฟุตบอลให้เด็ก เยาวชน 
จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 12 สัปดาห์ รุ่นละ 100 คน (รวม 3 รุ่น 300 คน)
พฤศจิกายน 2559 - มกราคม 2560
มีนาคม - พฤษภาคม 2560
กรกฎาคม - กันยายน 2560
4. ดนตรีสากลเพื่อคนแสนสุข - การเรียนการสอนดนตรีสากล 5 กลุ่ม ๆ ละ 25 คน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2560
5. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
6. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
7. ส่งเสริมเบี้ยความพิการ - จ่ายเงินเบี้ยความพิการ ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
8. แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก - รณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท แผ่นพับ พ่นสารเคมี 26 ชุมชน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
9. ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ - ป้องกันควบคุมโรคติดต่อให้กับประชาชน ตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2559
10. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ - อบรมผู้สูงอายุ 300 คน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2560
11. แข่งขันกีฬาฟุตซอล แสนสุขคัพ - นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล แสนสุขคัพ  กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560
12. บริการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาล - จัดให้มีบริการการแพทย์ฉุกเฉินบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว
- จัดอบรมความรู้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ปฏิบัติงานบริการประชาชน  
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
13. บริการสุขภาพที่บ้าน - กลุ่มเป้าหมายได้รับการเยี่ยมดูแล แนะนำสุขภาพที่บ้านครบทุกชุมชน ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
14. รักษ์ดวงตาคืนความสดใสสู่ผู้สูงวัย - จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคตาและการดูแลรักษาดวงตาและตรวจคัดกรองโรคตาแก่ผู้สูงอายุ 400 คน  
15. ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - สุนัข แมว และสัตว์พาหะที่ไม่มีเจ้าของได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4,000 ตัว มีนาคม - เมษายน 2560
16. ลดปริมาณสัตว์จรจัด - คุมกำเนิดสัตว์ แบบชั่วคราวและทำหมันถาวร ให้สุนัขจรจัดที่อยู่บนทางสาธารณะ
ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จรจัดในชุมชนและที่ทางสาธารณะ
กุมภาพันธ์- มีนาคม
พฤษภาคม - มิถุนายน
และสิงหาคม - กันยายน
17. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - สนับสนุนการออกหน่วย ให้สุขศึกษาและสำรวจสัตว์เลี้ยงของอาสาสมัครสัตวแพทย์ไม่น้อยกว่า 20 จุดบริการ กระจายครอบคลุมพื้นที่เทศบาล มีนาคม - เมษายน 2560
18. แข่งขันกีฬาฟุตบอลแสนสุขคัพ - แข่งขันกีฬาฟุตบอลแสนสุขคัพ แบ่งเป็น 3 ประเภท ประเภท ก ประชาชนทั่วไป ประเภท ข ชุมชน และประเภท ค อาวุโส กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2560
19. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส - อบรมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเอง
- ส่งเสริมการรวมตัวในสังคมคนพิการ
- คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้มีส่วนร่วมกับคนอื่นๆในสังคม ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ
พฤศจิกายน 2559 - ธันวาคม 2560
20. จัดระเบียบผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน - ผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน เข้าร่วมการประชุมเสวนา เพื่อแก้ไขและนำกฏระเบียบที่มีการตกลงร่วมกันไปปฏิบัติ 1,500 คน ธันวาคม 2559
21. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นบริการประชาชนชายหาดบางแสนครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด - จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลบริการเบื้องต้นบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ชายหาดบางแสน
- อบรมความรู้ให้ประชาชนอย่างน้อย 100 คน / กิจกรรมคัดกรองสารเสพติดประชาชน ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
มกราคม - มีนาคม 2560
22. ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น - ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นให้ประชาชนภายในเขตชุมชนเทศบาล 100 คน พฤศจิกายน 2559 - สิงหาคม 2560
23. ฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - อบรมฝึกซ้อมพนักงานดับเพลิง, งานเทศกิจ, อาสามัครฯ และ อปพร. รวม 70 คน พฤศจิกายน 2559 - สิงหาคม 2560
24. งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน - ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจัดกิจกรรมต่างๆ บริเวณชายหาดบางแสน ดังนี้ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประกวดกิจกรรมก่อพระทรายวันไหล คัดเลือกขวัญใจวันไหลบางแสน แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จัดมหรสพและการแสดง จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เป็นต้น มกราคม - เมษายน 2560
25. จัดการแข่งขันบางแสนกรังปรีซ์ (Bangsaen Grand Prix) - กิจกรรมแข่งขันรถยนต์ระดับสากลแบบปิดเมืองแข่งขัน (แข่งขัน 2 ครั้ง) กุมภาพันธ์ / มิถุนายน 2560
26. บางแสนฮาล์ฟมาราธอน - กิจกรรมแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน เส้นทางชายหาดบางแสน แหลมแท่น เขาสามมุข อ่างศิลา (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชน และประชาชน ไม่น้อยกว่า 1,500 คน) ประมาณธันวาคม 2559
27. แข่งขันจักรยาน (Tour Of Bangsaen) - กิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยานเส้นทางภายในชลบุรี (เยาวชนและประชาชน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน) ประมาณกุมภาพันธ์ 2560
28. บางแสนไตรกีฬา - กิจกรรมไตรกีฬา ประมาณธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
29. อบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน - อบรมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและผู้สนใจในเขตเทศบาล 26 ชุมชน ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 - สิงหาคม2560
30. ทบทวนแผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ ระดับท้องถิ่น - แผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่เทศบาล
- วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเผชิญคราบน้ำมันทะเลและชายฝั่ง
- วิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลและอาหารทะเล อย่างน้อย 2 ครั้ง
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559
และมิถุนายน - กันยายน 2560
31. อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) - อบรมเยาวชน/ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ไม่น้อยกว่า 100 คน
- สำรวจแหล่งทรัพยากรเพื่อจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช 1 ครั้ง
- จัดทำชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ ในงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 1 ครั้ง
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
32. เทศบาลปลอดขยะ - อบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสำนักงานเรื่องการคัดแยกขยะอย่างน้อย 1 ครั้ง ตุลาคม 2559 - สิงหาคม 2560
33. สัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) - รณรงค์ทำความสะอาดชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ร่วมกับประชาชน ผู้ประกอบการค้า นักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ตุลาคม - สิงหาคม 2560
34. รู้แล้วต้องแยกขยะอันตรายภัยใกล้ตัว - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จัดทำแผ่นพับเรื่องขยะอันตราย แนะนำสถานที่ ตั้งตู้คัดแยกขยะ อบรบความรู้เรื่องขยะอันตราย ตุลาคม - มกราคม 2560
35. ปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อน - อบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ไม่น้อยกว่า 100 คน
- จัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตามกรอบแนวทางของ Paris Agreement
- กิจกรรมต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4 กิจกรรม
ตุลาคม - กันยายน 2560
36. พัฒนาคลองบางโปรง - ปรับปรุงคลองบางโปรงร่วมกับประชาชน เมษายน - สิงหาคม 2560
37. วิเคราะห์คุณภาพน้ำ - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ- ใต้ และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตุลาคม - กันยายน 2560
38. Call Center สายด่วน 1132 บริการประชาชน - สายด่วน 1132 Call Center มีพนักงานรับสายตลอด 24 ชั่วโมง ตุลาคม - กันยายน 2560
39. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ - ร่วมกิจกรรมตามนโยบายของรัฐ ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี ตุลาคม - กันยายน 2560
40. รักษาความสะอาดเนื่องในวันสำคัญแห่งชาติ - กิจกรรมทำความสะอาดในวันสำคัญของชาติ เช่น วันพ่อ วันแม่ อย่างน้อย 1 ครั้ง ตุลาคม - กันยายน 2560

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นลานและผิวจราจรบริเวณแหลมแท่น จำนวน 1 โครงการ

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นลานและผิวจราจรบริเวณแหลมแท่น - ปรับปรุงโครงสร้างพื้นลานและผิวจราจร พื้นที่ 2,450 ตร.ม. พฤศจิกายน 2559 - พฤษภาคม 2560

โครงการก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน 21 สาย

โครงการ ลักษณะกิจกรรม ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ
1. ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลงหาดบางแสน  (บริเวณหน้าห้างแหลมทอง) - ก่อสร้างขยายผิวจราจรเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่ 198 ตร.ม. ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
2. ก่อสร้างซอยเชื่อมถนนมิตรสัมพันธ์ (ใกล้บ้านเลชที่ 91) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 217 ตร.ม. ธันวาคม 2559 - เมษายน 2560
3. ก่อสร้างซอยเชื่อมถนนข้างวัดกลางดอน (ใกล้โต๊ะสนุ๊กอำนาจ) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 186 ตร.ม. ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
4. ก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา 2  (ใกล้บ้านเลขที่ 19/4) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 420 ตร.ม. ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
5. ก่อสร้างซอยเชื่อมถนนบางแสนล่าง (ใกล้บ้านเลขที่ 252/17) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 315 ตร.ม. ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
6. ก่อสร้างซอยเชื่อมถนนบางแสนสาย 2 ซอย 10 (ข้างบ้านเลขที่ 10) ส่วนที่เหลือ - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 580 ตร.ม. พฤศจิกายน 2559 - มีนาคม 2560
7. ก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ ซอย 2 (ใกล้บ้านเลขที่ 37) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 246 ตร.ม. ธันวาคม 2559 - เมษายน 2560
8. ก่อสร้างซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท ซอย 16 (ข้างบ้านเลขที่ 16) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 102 ตร.ม. มกราคม - พฤษภาคม 2560
9. ก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ใกล้ร้านเพนียง) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 264 ตร.ม. ธันวาคม 2559 - เมษายน 2560
10. ก่อสร้างซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท (ใกล้บ้านเลขที่ 510/2) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 162 ตร.ม. มกราคม - พฤษภาคม 2560
11. ก่อสร้างซอยเชื่อมถนนรอบเขาสามมุข ซอย 1 (ด้านทิศเหนือ) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 930 ตร.ม. ธันวาคม 2559 - เมษายน 2560
12. ก่อสร้างซอยเชื่อมถนนบางแสนล่าง (ข้างศาลเจ้าสุวรรณลอยล่อง) เพิ่มเติม - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 160 ตร.ม. พฤศจิกายน 2559 - มีนาคม 2560
13. ก่อสร้างซอยเชื่อมถนนหลังวัดกลางดอน (ใกล้บ้านเลขที่ 10/7) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 590 ตร.ม. กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2560
14. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนบางแสนสาย 2 ตรอก 9 ซอย 4 (ข้างหอพักธนากร) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 170 ตร.ม. กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2560
15. ก่อสร้างถนน คสล. หลังวังมุข (ใกล้สำนักสงฆ์เก่า) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 120 ตร.ม. กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2560
16. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนบางแสนล่าง (ข้างศาลเจ้าสุวรรณลอยล่อง) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.20 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 224 ตร.ม. มีนาคม - กรกฎาคม 2560
17. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ ข้างบ้านเลขที่ 270 (ข้าง ม.บูรพาเมโทรโลยี) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 234 ตร.ม. มีนาคม - กรกฎาคม 2560
18. ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ข้างโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท้ายดอน) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 448 ตร.ม. มีนาคม - กรกฎาคม 2560
19. ก่อสร้างถนนเทศบาลพัฒนา 2 ซอย 8 - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 400 ตร.ม. เมษายน - สิงหาคม 2560
20. ก่อสร้างถนนบางแสนล่าง ซอย 4/2 - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 624 ตร.ม. เมษายน - สิงหาคม 2560
21. ก่อสร้างซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท (ใกล้บ้านเลขที่ 357) - ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 ม. พื้นที่ 627 ตร.ม. พฤษภาคม - กันยายน 2560