เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมประชาคมเมือง"เมื่อวันที่29กรกฎาคม2563 เวลา 10.00 น. นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขทั้ง3ท่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเป็นการคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมประชาคมเมือง