เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563" เมื่อวันที่24ธันวาคม2562 เวลา 09.00 น. ณ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในเรื่องของพิษภัยของยาเสพติด บทบาทหน้าที่ของตนเองที่เหมาะสมในครอบครัว รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดซึ่งมีทีมวิทยากรจากกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีมาบรรยายให้ความรู้ และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทย ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563