เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" เมื่อวันที่23ธันวาคม2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณชายหาดบางแสน นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะทะเล รณรงค์การลด ละ เลิกการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และการเข้าสู่ชายหาดปลอดถังขยะ โดยแบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ดำน้ำเก็บขยะ กลุ่มที่ 2 เดินเก็บขยะชายหาดและรณรงค์การเลิกใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง กลุ่มที่ 3 เวทีอบรม / เสวนาให้ความรู้ด้านการจัดการขยะชายหาดบางแสนเพื่อเข้าสู่การเป็นชายหาดปลอดถังขยะและการเลิกใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก