1 2 3

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล" เมื่อวันที่20สิงหาคม2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีการทบทวนแผนการขจัดครบน้ำมัน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พิษวิทยาของคราบน้ำมันและหลักความปลอดภัยในการเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และยังมีการฝึกปฏิบัติสวมชุดกำจัดคราบน้ำมัน ซึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข นิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยกู้ชีพทางทะเลฉลามขาวเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การเผชิญภาวะฉุกเฉินในเหตุการณ์ขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลชายฝั่งทะเล