เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการแสนสุขรวมพลัง หยุดยั้งไข้เลือดออก ประจำปี 2562" เมื่อวันที่28มิถุนายน2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ลดอัตราการป่วยและการตายจากโรคไข้เลือดออก และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐมาจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก การแสดงจาก จิตอาสา รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา และ อสม. โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก