เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการจัดการขยะมูลฝอยเชิงบรูณาการ"โครงการแสนสุขปลอดขยะ ประจำปี2561" เมื่อวันที่4กันยายน2561 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้องเพื่อลดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขปลอดขยะ ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขปลอดขยะ ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขปลอดขยะ ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขปลอดขยะ ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแสนสุขปลอดขยะ ประจำปี2561