เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด" เมื่อวันที่4มีนาคม2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนวอนภาศัพท์ เป็นโครงการ ส่งเสริม ให้ความรู้ โทษ ที่เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนรับรู้ถึงโทษ และวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด