เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการเลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2561 เวลา 12.30น.-15.30น. เทศบาลเมืองแสนสุขจัด โดยกองสวัสดิการสังคม จัดให้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชนท้ายตลาด ณ บริเวณซุ้มท้ายตลาด (ถนนสันติเกษม ซอย 3) ตามระเบียบเทศบาลเมืองแสนสุขว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน พ.ศ. 2555 โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 2 ราย มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 280 ราย -ผลการเลือกตั้ง- หมายเลข 1 ได้คะแนนเสียง 152 หมายเลข 2 ได้คะแนนเสียง 107 บัตรดี จำนวน 259 ใบ บัตรเสีย จำนวน 17 ใบ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง จำนวน 4 ใบ

เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกตั้งประธานชุมชนท้ายตลาด