เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปี 2561" เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจทักษะในการการพัฒนาศักยภาพในด้านแนวคิด ให้กับคณะกรรมการชุมชนให้มีความรอบรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561