เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการบางแสนปลอดโฟม" เมื่อวันที่31มกราคม2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการรถพ่วงข้าง มีความเข้าใจ มีความรู้เกี่ยวกับอันตราย และปัญหาการจัดการด้านมลพิษจากบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมใส่อาหาร รวมทั้งมีความใส่ใจในการลด ละ เลิก การใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59