เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เรื่อง "การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน" ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม" เมื่อวันที่23พฤศจิกายน2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข การจัดอบรมในวันนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของทีมสุขภาพ เกิดประสิทธิผลต่อผู้สูงอายุในชุมชน จึงมีการอบรมในเรื่องโภชนาการในผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพช่องปากและการบริหารช่องปาก การกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุและภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและการป้องกัน โดยทีมสหวิชาชีพที่ได้รับการอบรมจากมหาวิทยาลัยซากุและเทศบาลเมืองซากุ ประเทศญี่ปุ่น

เทศบาลเมืองแสนสุข การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน 60 เทศบาลเมืองแสนสุข การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน 60 เทศบาลเมืองแสนสุข การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน 60 เทศบาลเมืองแสนสุข การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน 60 เทศบาลเมืองแสนสุข การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน 60