เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมติดตามและประเมินผลแผนฯไตรมาสที่4"เมื่อวันที่10ตุลาคม2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายวิโรจน์ ปลุกใจ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ หัวหน้าส่วนฯ เพื่อเป็นการติดตามการทำงานของเทศบาลฯ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ อย่างถูกต้อง

เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตามและประเมินผลแผนฯ ไตรมาสที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตามและประเมินผลแผนฯ ไตรมาสที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตามและประเมินผลแผนฯ ไตรมาสที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตามและประเมินผลแผนฯ ไตรมาสที่4 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ติดตามและประเมินผลแผนฯ ไตรมาสที่4 59