เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการพัฒนาคลองบางโปรง"เมื่อวันที่18สิงหาคม2560 เวลา 08.300 น. ณ ลานวัดบางเป้ง นำโดยนายสัวสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนายกมลนัทธ์ เจนวานิชยานนท์ ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วน และประธานและประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เป็นการลอกคลองบางโปรง เพื่อช่วยการระบายน้ำลองสู่ทะเลในฤดูฝน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการพัฒนาคลองบางโปรง 59