เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"พิธีปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์" เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬา เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีนายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับทีมที่ได้อันดับ1-3 ในแต่ละรุ่นของการแข่งขัน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์ 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้สูงอายุ" เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่น (The Japan Council of Local Authorities for International Relation (CLAIR)) เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานด้านผู้สูงอายุ ซึ่งโครงการจะจัดต่อเนื่องตั้งแต่ 31 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวเนื่องมาจากการร่วมมือร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองแสนสุข มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยซากุ และเทศบาลเมืองซากุ ประเทศญี่ปุ่น นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับ CLAIR เพื่อสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งระหว่างการจัดโครงการจะมีเจ้าหน้าที่จากCLAIR มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งจะครอบคลุมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำดูแลผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 / 2560 เมื่อวันที่24มกราคม2556 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายสัวสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง ในครั้งนี้มีเรื่องการจัดทำบัญชีรายชื่อชื่อสัดส่วนของประชาคมชุมชนและประชาคมเมือง (กองวิชาการ) เป็นเรื่องแจ้งในที่ประชุมรับทราบ พร้อมเสนอเตรียมจัดตั้งสมาคมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 / 2560 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 / 2560 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 / 2560 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 / 2560 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 / 2560

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตและผู้ด้อยโอกาส" เมื่อวันที่17 มกราคม2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ซึ่งทางโครงการฯได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี คุณวรพร ว่องนุกูลสวัสดิ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับสิทธิ กฎหมายต่างๆ เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตอาชีพการทำพวงกุญแจจากผ้า เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้พิการเพื่อสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นที่พัฒนาอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อน" เมื่อวันที่16 มกราคม2560 ณ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการฯพร้อมลงนามความร่วมมือ(MOU)กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเข้าร่วมโครงการ "การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ" เพื่อร่วมกันหาแนวทางความเป็นไปได้ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปรับตัวเพื่อรับภาวะโลกร้อน 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"'งานวันเด็กแห่งชาติ2560" เมื่อวันที่14 มกราคม2560 ณ สนามกีฬา เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นต่างๆมากมายโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆบริเวณใก้ลเคียง และพนักงานเทศบาลฯยังขนม อาหารต่างๆมากมาย ซึ่งมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 60 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมโครงการการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ" เมื่อวันที่10 มกราคม2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในการประชุม ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวเนื่องมาจากการร่วมมือร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองแสนสุข มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยซากุ และเทศบาลเมืองซากุ ประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการ การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน นำร่องเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมโครงการการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมโครงการการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมโครงการการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมโครงการการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข การประชุมโครงการการสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การประชุมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุแสนสุข" เมื่อวันที่10 มกราคม2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข ในการประชมุครั้งนี้เพื่อชี้แจงสรุปบัญชีราย-รายจ่ายของชมรม และเพื่อแจ้งกำหนดการชำระเงินสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อน ประจำปี 2560 โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในการประชุม และได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ก่อนปิดการประชุมทางเทศบาลฯ ได้มีการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับ "การดูแลปากและฟัน" ในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลปากและฟันได้อย่างถูกวิธี โดยทันตแพทย์หญิง พัชรลักษณ์ บุหงามงคล อีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมผู้สูงอายุ 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการประชุมหารือโครงการจัดทำผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ศึกษาโครงการ การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลงรายละเอียดด้านพื้นที่ ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยข้อมูลที่ได้จากการหารือครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อปรับรายละเอียดผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชายหาด และการออกแบบภูมิทัศน์ ให้พื้นที่ชายหาดบางแสนให้มีความสวยงามต่อไป

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดทำแผนแม่บท 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดทำแผนแม่บท 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดทำแผนแม่บท 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดทำแผนแม่บท 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการจัดทำแผนแม่บท 59

p>เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการประชุมโครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข เป็นการคณะกรรมการโครงการการส่งเสริมสุขภาพ บริการการรักษา และการดูแลผู้สูงอายุ ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน นำร่องเทศบาลเมืองแสนสุข ได้ประชุมหารือวางแผนการดำเนินการโครงการ และวางแผนการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย รวมทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ