เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"'งานแถลงข่าว Bangsaen Grand prix2017"เมื่อวันที่15มิถุนายน2560 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ นำโดยฯพณฯท่านสนธนยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน และประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเข้าร่วมงานฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grand prix2017 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grand prix2017 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grand prix2017 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grand prix2017

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการรักษ์สุขภาพ คืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุขปี2560" ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดโครงการฯเพื่อเป็นช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการได้ยิน ณ อาคารสาธาณสุขชั้ย3 เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการรักษ์สุขภาพ คืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุขปี2560ิ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการรักษ์สุขภาพ คืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุขปี2560ิ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการรักษ์สุขภาพ คืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุขปี2560ิ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการรักษ์สุขภาพ คืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุขปี2560ิ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการรักษ์สุขภาพ คืนโสตสดใสเพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุขปี2560ิ 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น(หลักสูตรกราป้องกันและระงับอัคคีภัยในสาถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข)"เมื่อวันที่13มิถูนายน2560 เวลา 13.30.00 น. ณ โรงเรียนแสนสุขศึกษา นำโดยนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ประธานในพิธี สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน และประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเป้นการเตรียมพร้อมให้กับเด้กๆและประชาชนทั่วไปในกรณืการเกิดอัคคีภัยเบื้องต้นได้

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการสัมนา"โครงการแสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก" เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการป้องกัน วิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก น้องจะได้ร่วมกิจกรรมในซุ้มต่าง ๆ ที่มาให้ความรู้กับน้องๆ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรี รวมทั้งอสม.อีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก เทศบาลเมืองแสนสุข แสนสุขรวมพลังหยุดยั้งไข้เลือดออก

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการพัฒนาศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560"เมื่อวันที่6มิถุนายน2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย หอมปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน และผู้นำชุมชนและประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการพัฒนาศักยภาพด้านแนวคิด ส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนได้พัฒนาตนเอง เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้ามแข็งต่อไป โดยมีผศ.ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา และคณะ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชน ของเทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการสัมนา"เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล" เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม อาคารสาธารณสุขชั้น3 นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งเทศบาลฯ จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือสาธารณภัยจากกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล นอกจากนี้ได้มีผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ประจำประเทศไทยมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เนื่องวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน)

เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข เตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบริหารงานของเทศบาลเมืองแสนสุขพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลไปใช้การสนับสนุนการบริหารจัดการตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย) พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เทศบาลเมืองแสนสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยสามัญที่2 ประจำปี2560" เมื่อวันที่30พฤษภาคม2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 58 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 58 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 58 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 58 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญที่3 58

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2560"เมื่อวันที่26พฤษภาคม2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์ นายกิติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกันเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน และผู้นำชุมชนและประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อรับฟังปัญหา และ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่ผู้นำชุมชน

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2560 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้นำชุมชน ครั้งที่4 ประจำปีงบประมาณ 2560 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการฝึกอบรมอาชีพ"เมื่อวันที่23พฤษภาคม2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข ประธานในพิธีเปิด สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน และประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขผู้สนใจเข้าฝึกอาชีพ ในการฝึกอาชีพครั้งประกอบไปด้วย 3หลักสูตร 1.การทำซูชิ 2.กล้วยทอดโบราณ 3.เต้าฮวยนมสด พร้อมทั้งยังมีหลักสูตร ข้าวเหนียวมูน 7สี ในวันที่24มิถุนายน พ.ศ.2560

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมอาชีพ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมอาชีพ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมอาชีพ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมอาชีพ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมอาชีพ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมอาชีพ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมอาชีพ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมอาชีพ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมอาชีพ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมอาชีพ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมอาชีพ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมอาชีพ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมอาชีพ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมอาชีพ 59