เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตาม"โครงการไทยนิยมยั่งยืน" เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2561 เวลา 13.30 น. โครการที่รัฐบาลเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาในชุมเพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุงชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ทางเทศบาลฯได้เริ่มโครงการจากชุมชนเขาสามมุก ชุมชนหาดวอนนภา ตลอดไปจนครบทั้ง25ชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ

เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เทศบาลเมืองแสนสุข การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปี 2561" เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจทักษะในการการพัฒนาศักยภาพในด้านแนวคิด ให้กับคณะกรรมการชุมชนให้มีความรอบรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมี ดร.ไพฑูรย์ วชิรวงศ์ภิญโญ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเพิ่มศักภาพผู้นำชุมชน ประจำปี2561

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข" เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2561 เวลา 07.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีการแสดงเปิดงานจากน้อง ๆ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี และโรงเรียนแสนสุข และการตรวจภาวะโลหิตจาง การตรวจการเดิน โดยคณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา ที่มาให้บริการแก่ผู้สูงอายุและการบรรยายธรรมโดยพระครูสมุห์ธีรภาพ อภิชาโต พระวิทยากรจากวัดแจ้งเจริญดอนจากนั้นนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม และนายสวัสดิ์ หอมปลื้ม พร้อมด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุแสนสุข ราวมถวายภัตตาหารเพล

เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ทำบุญประจำปีชมรมผู้สูงอายุแสนสุข 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการบางแสนปลอดโฟม" เมื่อวันที่31มกราคม2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการรถพ่วงข้าง มีความเข้าใจ มีความรู้เกี่ยวกับอันตราย และปัญหาการจัดการด้านมลพิษจากบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมใส่อาหาร รวมทั้งมีความใส่ใจในการลด ละ เลิก การใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบางแสนปลอดโฟม 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศโครงการประกวดภาพวาด"บางแสนสร้างศิลป์" เมื่อวันที่27มกราคม2560 เวลา 07.30 น. โครงการนี้เป็นโครงการประกวดภาพวาด บริเวณชายหาดบางแสน แหลมแท่น เขาสามมุก อ่างศิลา โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการสร้างศิลป์ในทุกเพศทุกวัย และมีประชาชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61 เทศบาลเมืองแสนสุข ลางแสนศร้างศิลป์ 61

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด)" เมื่อวันที่24มกราคม2561 เวลา 11.00 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุข นำโดย นายกิตติไชย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ เพื่อเป็นการสงเสริมให้เยาวชนในเขตเทศบาลฯและใก้ลเคียงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด) 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน(Bangsaen Health Festival) ประจำปี2561" เมื่อวันที่19มกราคม2561 เวลา 08.00 น. ณ ลานจอดรถ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา นำโดย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกันเดินขบวนพาเหรด เริ่มเคลื่อนที่จากเทศบาลฯไปถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบรูพา ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ทั้งการประกวดแอโรบิค ประกวดวาดภาพ พร้อมด้วยนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพที่ยกความรู้มาไว้ที่งานนี้ โดยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มากความสามารถ

เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59 เทศบาลเมืองแสนสุข งานมหกรรมสุขภาพของเมืองบางแสน (Bangsaen Health Festival) ประจำปี 2561 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน" เมื่อวันที่19มกราคม2560 เวลา 08.30 น. ณ วัดราษฎ์ศรัทธา(วัดท้ายดอน) นำโดย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลุบรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.ชลบุรี ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตพิ้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขและใก้ลเคียง ภายในงานมีการแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ แว่นตา ไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ และยังมีกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนอีกมากมาย

เทศบาลเมืองแสนสุข อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 59 เทศบาลเมืองแสนสุข อบจ.ชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"'วันเด็กแห่งชาติ61" เมื่อวันที่12มกราคม2561 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นำโดย นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน เพื่อเป็นการเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆมาก และของรางวัลอีกด้วย

เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข วันเด็กแห่งชาติ 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่" เมื่อวันที่29ธันวาคม2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น4 นำโดย พลตรี ยุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14 และนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลเมืองแสนสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อร่วมกันหารือทำความเข้าใจและวางแผนป้องกันระวังเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีให่ม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีให่ม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีให่ม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีให่ม 59 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย ช่วงเทศกาลปีให่ม 59