เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

   ตามประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดการแข่งขันบางแสนกรังปรีซ์ (Bangsaen Grand Prix) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และประกาศ  เรื่อง  ลงวันที่   โดยกำหนดวัน ขอรับเอกสาร ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

               เนื่องจาก พิมพ์ข้อความคลาดเคลื่อน 

               เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดการแข่งขันบางแสนกรังปรีซ์ (Bangsaen Grand Prix) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๑. แก้ไข 
                              ข้อ ๑๑.๑ วรรคสอง ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติให้จ้าง จากนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขแล้วเท่านั้น

               ส่วนข้อความอื่นๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
 
 

(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข