เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

 ตามประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถดันตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑

 

          เนื่องด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์ทบทวนราคากลาง และคุณลักษณะรถดันตีนตะขาบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 

          เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    
 
 
 
 

(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข