เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

  ตามประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย ชนิด ๔ ล้อ (ปิคอัพ) จำนวน ๑ คััน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

 

          เนื่องจาก รายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์และราคากลางคลาดเคลื่อน

 

          เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 

(นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม)

รองนายกเทศมนตรี ปฎิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข