เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุขมีความประสงค์จะจ้างออกแบบและประมาณราคาลานเอนกประสงค์บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่สามมุข โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่สามมุข ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี ราคากลางงานจ้างออกแบบเป็นเงิน ๑,๖๕๖,๓๐๕ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยห้าบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้บริการด้านงานออกแบบ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการที่เสนองานรายอื่นที่เข้าเสนองานให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุขหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้

กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาล ห้อง ๒ ชั้น ๔ และกำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ (เฉพาะวันทำการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saensukcity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
 
 
เอกสารแนบ :
Download this file (ข้อกำหนดงานจ้างออกแบบ.1.pdf)ข้อกำหนด.1[งานจ้างออกแบบ]155 kB
Download this file (ข้อกำหนดงานจ้างออกแบบ.2.pdf)ข้อกำหนด.2[งานจ้างออกแบบ]177 kB
Download this file (ปปช. จ้างออกแบบ.pdf)ปปช.[งานจ้างออกแบบ]38 kB