เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนบางแสนล่าง จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้.-
๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนบางแสนล่าง (ข้างศาลเจ้าสุวรรณลอยล่อง) ตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ ๐๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ราคากลางเป็นเงิน ๓๘๒,๐๐๐.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๒. โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนบางแสนล่าง (ข้างศาลเจ้าสุวรรณลอยล่อง) เพิ่มเติม ตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ ๐๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ราคากลางเป็นเงิน ๒๗๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - Government Procurement : e - GP)
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. (เฉพาะวันทำการ) โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข

กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ) หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เทศบาลเมืองแสนสุข จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำากรอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาโครงการละ ๓๐๐.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ - วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕ ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.saensukcity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (1. ปปช..pdf)ปปช 1[โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ]53 kB
Download this file (2. ราคากลาง.pdf)ปร.4 ปร.5/1[โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น]465 kB