เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุขมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างติดตั้งระบบกระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านไฟเบอร์ออฟติก โดยดำเนินการติดตั้ง ณ.ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสน ตัั้งแต่วงเวียนชายหาดบางแสนไปถึงหน้าโรงแรมเอสทู และบริเวณลานจอดรถหลังเทศบาล ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล ในวงเงินงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๓,๓๑๓,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ และมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องชลธาร ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เฉพาะวันทำการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saensukcity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 


(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (ปปช..pdf)ปปช.[ไฟเบอร์ออฟติก]58 kB
Download this file (ปร.4-5 .2.pdf)ปร.4 ปร.5[ไฟเบอร์ออฟติก]68 kB
Download this file (ปร.4-5.3.pdf)ปร.4 ปร.5[ไฟเบอร์ออฟติก]73 kB
Download this file (ปร.4-5.4.pdf)ปร.4 ปร.5[ไฟเบอร์ออฟติก]85 kB
Download this file (ปร.4-5.5.pdf)ปร.4 ปร.5[ไฟเบอร์ออฟติก]67 kB
Download this file (ปร.4-5.6.pdf)ปร.4 ปร.5[ไฟเบอร์ออฟติก]68 kB
Download this file (ปร.4-5.7.pdf)ปร.4 ปร.5[ไฟเบอร์ออฟติก]75 kB
Download this file (ปร.4-5.8.pdf)ปร.4 ปร.5[ไฟเบอร์ออฟติก]56 kB
Download this file (ปร.4-5.pdf)ปร.4 ปร.5[ไฟเบอร์ออฟติก]81 kB
Download this file (รายละเอียด 1.pdf)รายละเอียด[ ]881 kB