เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ข้างโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา) ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองแสนสุข เลขที่ ๐๒๑/๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๙,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - Government Procurement : e - GP)
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. (เฉพาะวันทำการ) โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข

กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองสแนสุข (วันและเวลาราชการ) หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่ ๑๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เทศบาลเมืองแสนสุข จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเเทศบาลเมืองแสนสุข และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและะทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕ ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.saeneukcity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (1. ปปช..pdf)ปปช.[โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ข้างโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา)]48 kB
Download this file (2. ราคากลางงานทาง.pdf)ปร.4 ปร.5[โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ข้างโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา)]754 kB