เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุขมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารโครงการนำร่องศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ฯ ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล เลขที่ ๐๐๙/๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ในวงเงินงบประมาณ ๔๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างนี้ ซึ่งมีผลงานก่อสร้างอาคารในวงเงินสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่เทศบาลเชื่อถือ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องชลธาร ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เฉพาะวันทำการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saensukcity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 


(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (ปปช. ศูนย์การเรียนรู้ฯ.pdf)ปปช.[ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ]62 kB
Download this file (ศูนย์การเรียนรู้.1.pdf)ปร.4[ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ]1236 kB
Download this file (ศูนย์การเรียนรู้.2.pdf)ปร.4[ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ]1014 kB
Download this file (ศูนย์การเรียนรู้.3.pdf)ปร.4[ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ]963 kB
Download this file (ศูนย์การเรียนรู้.4.pdf)ปร.4[ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ]961 kB
Download this file (ศูนย์การเรียนรู้.5.pdf)ปร.4[ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ]956 kB
Download this file (ศูนย์การเรียนรู้.6.pdf)ปร.4[ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ]1256 kB
Download this file (ศูนย์การเรียนรู้.7.pdf)ปร.4[ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ]1090 kB
Download this file (ศูนย์การเรียนรู้.8.pdf)ปร.4[ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ]936 kB
Download this file (ศูนย์การเรียนรู้.9.pdf)ปร.5[ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ]650 kB