เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

เเทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์) จำนวน ๑ คัน (ตามรายการแนบท้ายนี้) ในวงเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน-) เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจของงานเทศกิจ
       

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศุนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - Government Procurement : e - GP)
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๘. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือ ผู้ผลิตรถยนต์ที่สอบราคาซื้อนี้มาแสดงด้วย

กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ) หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่ ๑๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุข จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น ๔ ห้อง ๓ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น ๔ ห้อง ๓

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.saensukcity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร.pdf)ปปช , รายละเอียดแนบท้าย[รถฟาร์มแทรกเตอร์]105 kB