เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๐ (ข้าง บ.บูรพาเมโทรโลยี) ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองแสนสุข เลขที่ ๐๑๗/๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ราคากลางเป็นเงินจำนวน ๔๕๓,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - Government Procurement : e - GP)
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. (เฉพาะวันทำการ) โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสแนสุข

กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ - ๒๘ สิงลหาคม ๒๕๖๐ ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ) หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่ ๑๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เทศบาลเมืองสแนสุข จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๒๙ สิงลหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๓๐๐.-บาท (-ฃสามร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕ ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.saensukcity.go.th
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 
เอกสารแนบ :
Download this file (1. ปปช..pdf)ปปช. ปร.4 ปร.5[สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ ข้างบ้านเลขที่ 270 (ข้าง บ.บูรพาเมโทรโลยี)]49 kB
Download this file (2. ราคากลางงานทาง.pdf)ปร.4 ปร.5[สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ ข้างบ้านเลขที่ 270 (ข้าง บ.บูรพาเมโทรโลยี)]801 kB