เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

                           เทศบาลเมืองแสนสุข  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น  (เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง  / ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ตู้)  ทำการติดตั้ง  ณ บ่อบำบัดน้ำเสีย ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย   ในวงเงินทั้งสิ้น  ๕๗๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)                                                          รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จำนวน  ๑ ชุด

 

                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้

๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                    ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   (e –Government  Procurement : e – GP )

                   ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคาในวันที่         มิถุนายน  ๒๕๖๐ - วันที่     กรกฎาคม  ๒๕๖๐   ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่          มิถุนายน   ๒๕๖๐ - วันที่        กรกฎาคม  ๒๕๖๐ กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  เทศบาลเมืองแสนสุข  จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง

          กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่           กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น

                    กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่             กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   ๕๐๐.- บาท  (-ห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ระหว่างวันที่        มิถุนายน ๒๕๖๐  - วันที่        กรกฎาคม  ๒๕๖๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕   ในวันและเวลราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 

 

                                                                     ประกาศ  ณ   วันที่        มิถุนายน   พ.. ๒๕๖๐

 

 

 

 

                                                                          (  นายวรชาติ     ศักดิ์วราสวัสดิ์  )

                                                                     รองนายกเทศมนตรี    ปฏิบัติราชการแทน

                                                                           นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

เอกสารแนบ :
Download this file (ราคากลางงานก่อสร้าง กองช่างสุขาภิบาล.pdf)ปปช.[สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น]409 kB
Download this file (รายละเอียดเครื่องเติมอากาศ บ่อขยะ.pdf)รายละเอียด 1[สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น]1682 kB