เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

  เทศบาลเมืองสแนสุข  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนน  จำนวน  ๒  โครงการ  ดังนี้.-
             ๑.  โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์  ซอย ๒ (ใกล้บ้นเลขที่  ๓๗)  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล  เลขที่  ๐๑๕/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ราคากลางเป็นเงิน  ๔๘๐,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)
             ๒.  โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท  ซอย ๑๖ (ข้างบ้านเลขที่ ๑๖)  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล  เลขที่  ๐๑๖/๒๖๐  ลงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ราคากลางเป็นเงิน  ๒๐๔,๐๐๐.-บาท  (-สองแสนสี่พันบาทถ้วน-)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  เทศบาลเมืองสแนสุข  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
               ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ         (e - Government  Procurement : e - GP)
                 ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่  การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  ๑๕ - ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๕ - ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองแสนสุข  (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๑๕ - ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุขจะถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
         กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔  ห้อง ๓  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคา  ในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
         กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๑.๓๐  น.  ณ   ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔  ห้อง ๓

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาโครงการละ  ๓๐๐.-บาท  (-สามร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๑๕ - ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcitty.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายวรชาติ       ศักดิ์วราสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (1. ปปช..pdf)ปปช.[โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ ซอย 2 (ใกล้บ้านเลขที่ 37)]51 kB
Download this file (1.ปปช..pdf)ปปช..1[โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท ซอย 16 (ข้างบ้านเลขที่ 16)]53 kB
Download this file (2. ราคากลางงานทาง.pdf)ปร.4 ปร.5[โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท ซอย 16 (ข้างบ้านเลขที่ 16)]851 kB