เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

 เทศบาลเมืองแสนสุข  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฏร์  (ใกล้ร้านเพนียง)  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองแสนสุข  เลขที่  ๐๑๓/๖๐  ลงวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๑๑,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผูย้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลบที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจั้งจ้างภาครัฐ (e - Government  Procurement : e - GP)
                ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่  การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ - วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. (เฉพาะวัันทำการ)  โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่   ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ - วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ - วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  เทศบาลเมืองสแนสุข   จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
         กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เเวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
       กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๓๐๐.-บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ - วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕  ในวันเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายณรงค์ชัย         คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
 
 
เอกสารแนบ :
Download this file (Image230517040121.pdf)ปปช. ปร.4 ปร.5[โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเปรมใจราษฎร์ (ใกล้ร้านเพนียง)]713 kB