เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

 เทศบาลเมืองแสนสุข  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน  รายการวัสดุการศึกษา และ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก  สำหรับเด็กปฐมวัย (๓ - ๕  ขวบ)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดราษฎร์ศรัทธา   ตามรายการ ดังนี้
                 ๑. สื่อการเรียนการสอน ด้านร่างกาย จำนวน  รายการ
                 ๒. สื่อการเรียนการสอน ด้านอารมณ์ จำนวน  รายการ
                 ๓. สื่อการเรียนการสอน ด้านสติปัญญา จำนวน  รายการ
                 ๔. สื่อการเรียนการสอน ด้านสังคม จำนวน  รายการ
                 ๕. สื่อการเรียนการสอน นิทาน จำนวน  รายการ
                 ๖. รายการวัสดุการศึกษา วัสดุพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน ๓๑  รายการ
                 ๗. วัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๗  รายการ

     รวมทั้งสิ้น  ๑๑๔  รายการ (ตามรายการแนบท้าย)  ในวงงเินทั้งสิ้น  ๖๓๔,๑๐๐.-บาท  (-หกแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                  ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                  ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  (e - Government  Procurement : e - GP)
                  ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน  สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๑ - ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๑๑ - ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุข  จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
        กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔  ห้อง ๓  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันที่ที่พิจารณาเสร็จสิ้น
        กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔  ห้อง ๓

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๑๑ - ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  หรือสสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายกิตติไชย       คุณปลื้ม)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (วัสดุการศึกษา 60.pdf)ปปช. /รายการวัสดุการศึกษา[สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน รายการวัสดุการศึกษา และ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัย (๓ - ๕ ขวบ) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดราษฎร์ศรัทธา]292 kB