เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

ทศบาลเมืองแสนสุขมีความประสงค์จะ ประมูลซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๑๐ รายการ  ตามแบบแปลนรายการของเทศบาล เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ดังนี้
๑.แผ่นตรงการ์ดเรล  หนา ๒.๕  มม  ยาว  ๔  ม.                                                 จำนวน    ๔๐๘         แผ่น
๒.เสาการ์ดเรล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๑๐ ม.ยาว ๒ ม.                                   จำนวน    ๑๓๗        ต้น
๓.น็อตสั้น (รายละเอียดตามแบบแปลน)                                                            จำนวน    ๓,๒๘๘   ตัว
๔.น๊อตยาว (รายละเอียดตามแบบแปลน)                                                            จำนวน    ๔๑๑        ตัว
๕.ประตูความยาว ๔.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์                                                           จำนวน    ๑             ชุด
๖. ประตูความยาว ๕.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์                                                          จำนวน   ๔๙          ชุด
๗. ประตูความยาว ๘.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์                                                          จำนวน      ๑          ชุด
๘.ตาข่าย Wire Net กว้าง ๔.๐๐ ม.                                                                       จำนวน   ๕๖๐        ชุด
๙.สะพานลอยคนข้าม (รายละเอียดตามแบบแปลน) พร้อมติดตั้งและรื้อถอน      จำนวน   ๑             ชุด
๑๐ สะพานลอยรถข้าม (รายละเอียดตามแบบแปลน)  พร้อมติดตั้งและรื้อถอน   จำนวน   ๑              ชุด

   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เพื่อใช้ในโครงการ พัฒนาศักยภาพกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ของเทศบาลเมืองแสนสุข จำนวน โครงการ


 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุประเภทเดียวกันกับที่ประมูลซื้อตามประกาศนี้
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องชลธาร ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (เฉพาะวันทำการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saensukcity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 


(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (Book1.pdf)ปปช , รายละเอียดแนบท้าย[ประมูลซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์]9 kB
Download this file (การ์.1.pdf)ปร.4 ปร.5[ประมูลซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์]1181 kB
Download this file (การ์ด.2.pdf)ปร.4 ปร.5[ประมูลซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์]999 kB
Download this file (การ์ด.3.pdf)ปร.4 ปร.5[ประมูลซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์]789 kB
Download this file (การ์ด.4.pdf)ปร.4 ปร.5[ประมูลซื้อวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์]735 kB