เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

  เทศบาลเมืองแสนสุขมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลงหาดบางแสน (บริเวณหน้าห้างแหลมทอง)  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองแสนสุข  เลขที่  ๐๐๒/๑๕๖๐  ลงวันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๐   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๓๗๙,๐๐๐.- บาท         (-สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - Government  Procurement  :  e - GP)
                 ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ - วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. (เฉพาะวันทำการ)   โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  -  วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ - วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  เทศบาลเมืองแสนสุข  จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง 
         กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น.   ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
         กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๓๐๐.-บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข   ระหว่างวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐ - วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๐   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕  ในวันเวลาราชการหรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายณรงค์ชัย      คุณปลื้ม)
 
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลงหาดบางแสน (บริเวณหน้าห้างแหลมทอง).pdf)ปร.4 ปร.5[โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลงหาดบางแสน (บริเวณหน้าห้างแหลมทอง)]516 kB