เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

   เทศบาลเมืองแสนสุข   มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเเทศบาลพัฒนา ๒ (ใกล้บ้านเลขที่ ๑๙/๔)  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองแสนสุข เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ     (e - Government  Procurement : e - GP)
                 ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่ในวันที่   ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ - วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น - ๑๒.๐๐ น. (เฉพาะวันทำการ)   โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุุข

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ - วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองแสนสุข  (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ - วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  เทศบาลเมืองแสนสุข  จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
          กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
        กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๓๐๐.-บาท  (-สามร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองสแนสุข  ระหว่างวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  - วันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕  ในวันเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายณรงค์ชัย      คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (ปปช..pdf)ปปช. [สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๒ (ใกล้บ้านเลขที่ ๑๙/๔)]52 kB
Download this file (ราคากลางงานทาง.pdf)ปร.4 ปร.5[สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนเทศบาลพัฒนา ๒ (ใกล้บ้านเลขที่ ๑๙/๔)]924 kB