เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

  เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสวนสาธารณะหาดบางแสนล่าง  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองแสนสุข เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๒๔๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ         (e - Government  Procurement : e - GP)
                 ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด  ในวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ - วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา  ๑๒.๐๐ น. (เฉพาะวันทำการ)  โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง   เทศบาลเมืองแสนสุข
        กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ - วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ - วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๐  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  เทศบาลเมืองแสนสุข  จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
        กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
    กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข

          

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ - วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๖๐   ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕  ในวันเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายณรงค์ชัย        คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (Image.pdf)ปปช.[โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสวนสาธารณะหาดบางแสนล่าง]16 kB
Download this file (Image210217032530.pdf)ปร.4[โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสวนสาธารณะหาดบางแสนล่าง]50 kB
Download this file (Image210217032551.pdf)ปร.4[โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสวนสาธารณะหาดบางแสนล่าง]23 kB
Download this file (Image210217032620.pdf)ปร.4[โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสวนสาธารณะหาดบางแสนล่าง]1057 kB