เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

   เทศบาลเมืองแสนสุขมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนมิตรสัมพันธ์ (ใกล้บ้านเลขที่ ๙๑)  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล  เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๙,๐๐๐.- บาท (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองแสนสุข
                   ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - Government  Procurement : e - GP)
                  ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ถึง วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา  ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ - วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุข  จะถือวัันและเวลาที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
         กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔  ห้ือง ๓  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
          กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔  ห้อง ๓

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาโครงการละ  ๓๐๐.-บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ถึงวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายณรงค์ชัย         คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (1.ปปช..pdf)ปปช.[โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนมิตรสัมพันธ์ (ใกล้บ้านเลขที่ 91)]48 kB
Download this file (2.ราคากลางงานทาง.pdf)ราคากลาง [โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนมิตรสัมพันธ์ (ใกล้บ้านเลขที่ 91)]875 kB