เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

 เทศบาลเมืองแสนสุข  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ยครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง)  จำนวน  ๒  รายการ  ในวงเงิน  ๖๐๐,๐๐๐.-บาท (-หกแสนบาทถ้วน-)   ตามรายการ ดังนี้
                 ๑. ชุดผจญเพลิงในอาคาร จำนวน  ชุด   
                 ๒. เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง จำนวน  ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้้างภาครัฐ (e - Government  Procurement : e - GP)
                 ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา   ในวันที่   ๑๗ - ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๐   ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๑๗ - ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๐  กกรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุข  จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
         กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา   ๑๓.๐๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น

          กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๔.๐๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๓๐๐.-บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-)    ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๑๗ - ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๐  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายวรชาติ      ศักดิ์วราสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (ครุภัณฑ์ดับเพลิง (ปปช).pdf)ปปช.[ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 2 รายการ]37 kB
Download this file (ครุภัณฑ์ดับเพลิง.pdf)TOR[ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 2 รายการ]232 kB