เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุขมีความประสงค์จะ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามรายการ ดังนี้
๑. รถยนต์กวาดและดูดฝุ่น จำนวน ๑ คัน มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า ความจุถังเก็บฝุ่นไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ในวงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
๒. เครื่องกวาดขยะบนทางเท้า จำนวน ๑ เครื่อง  มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า มีถังบรรจุขยะไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ลิตร  ในวงเงินงบประมาณ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๕บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   ๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาแสดงด้วย

                   กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องชลธาร ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี  และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรายการที่ ๑ ราคาชุดละ ๒,๐๐๐  บาท (สองพันบาทถ้วน) รายการที่ ๒ ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ (ในวันราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.seansukcity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 


(นายวรชาติ ศักดิ์วราสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข