เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

  เทศบาลเมืองแสนสุขมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.  จำนวน  ๒  โครงการ  ดังนี้.-
             ๑.  โครงการก่อสร้างซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท (ใกล้บ้านเลขที่  ๕๑๐/๒)  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล  เลขที่ ๐๔๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ราคากลางเป็นเงิน  ๓๑๔,๐๐๐.-บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
            ๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเชื่อมถนนบางแสนสาย ๒  ตรอก ๙  ซอย ๔ (ข้างหอพักธนากร)  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล  เลขที่  ๐๔๒/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ราคากลางเป็นเงิน  ๒๘๒,๐๐๐.-บาท  (-สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผูย้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศาสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือสแดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - Government  Procurement : e - GP)
                 ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  ๑๕ - ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๕ - ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๑๕ - ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุขจะถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
        กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔  ห้อง ๓  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
         กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔  ห้อง ๓

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาโครงการละ ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๑๕ - ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐- ๓๘๑๙-๓๕๐๕  ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายณรงค์ชัย       คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข