เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

  เทศบาลเมืองแสนสุขมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนบางแสนล่าง  ซอย ๔/๒  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองแสนสุข  เลขที่  ๐๔๓/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๐๓๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน (สัญญาเดียว)  ไม่น้อยกว่า  ๔๑๓,๐๐๐.-บาท  (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)  ซึ่งเป็นสัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเอกชนที่เชื่อถือได้
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่  เทศบาลเมืองแสนสุข  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - Government  Procurement : e - GP)
                 ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่  การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                กำหนดดูสถานที่และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  ในวันที่  ๑๔ - ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.   โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข

                            
                  กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่   ๑๔ - ๒๗   ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองแสนสุข  (วันและเวลาราชการ)   หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่   ๑๔ - ๒๗  ธันวาคม   ๒๕๕๙   กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุขจะถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง 
               กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
                กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๔.๓๐  น.  ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔   ห้อง ๓ 
                

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๑๔ - ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕   ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายณรงค์ชัย        คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข