เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

 เทศบาลเมืองแสนสุขมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองแสนสุข  เลขที่  ๐๔๐/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๔๗๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน (สัญญาเดียว)  ไม่น้อยกว่า  ๕๘๘,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  ซึ่งเป็นสัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือเอกชนที่เชื่อถือได้
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                   ๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                  ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีสอบราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ (e - Government  Procurement : e - GP)
                   ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่  การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้            
             กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  ๑๕ - ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๕ - ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๑๕ - ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุขจะถือวันและเวลาที่เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
       กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกัับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคา ในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
         กำหนดวันเปิกซองสอบราคาในวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔  ห้อง ๓

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวัวันที่  ๑๕ - ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐- ๓๘๑๙-๓๕๐๕  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www. saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายณรงค์ชัย     คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (IMG.pdf)รายละเอียด 1[โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น]998 kB
Download this file (IMG_0001.pdf)รายละเอียด 2[โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น]1043 kB
Download this file (IMG_0002.pdf)ปปช.[โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น]687 kB