เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

 ตามประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข  เรื่อง ประมูลจ้างจัดแข่งขันจักรยาน (Tour of Bangsean) ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

          เนื่องจาก เทศบาลขอเลื่อนการจัดกิจกรรมดังกล่าวออกไป โดยยังไม่มีกำหนด

 

          เทศบาลเมืองแสนสุข  จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙          
 
 
 
 

(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข