เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข    มีความประสงค์เปิดประมูลให้เช่าอาคารห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณถนนบางแสนสาย ๑)  จำนวน  ๑  อาคาร เลขที่  ๖๐/๑  ถนนบางแสนสาย  ๑   ตำบลแสนสุข   อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   ในอาคารประกอบด้วย ห้องสุขาชาย ๒ ห้อง , ห้องสุขาหญิง ๔ ห้อง และห้องสุขาคนพิการ ๑ ห้อง  โดยกำหนดอัตราค่าเช่าขั้นต่ำเดือนละ ๑,๖๐๐ บาท  ระยะเวลาการให้เช่า ๓ ปี 

๑.  คุณสมบัติของผู้ประมูล

          ผู้ประมูล  ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง   มีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้   และไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาล   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลจะได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.  หลักฐานการประมูล

ผู้ประมูลจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกคือ

                             ๒.๑ ในกรณีผู้ประมูลเป็นนิติบุคคล

(ก)       ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข)       บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                             ๒.๒ ในกรณีผู้ประมูลเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล   ให้ยื่น          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   ๓.  หลักประกันซอง

                             ผู้ประมูลต้องวางเงินสดเป็นหลักประกันซอง  จำนวน ๒,๘๘๐ บาท  พร้อมกับการยื่นซองประมูล     หลักประกันซองตามข้อนี้ ถ้าผู้ประมูลได้ ไม่ไปทำสัญญาเช่ากับเทศบาลภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เทศบาลจะริบหลักประกันซอง

                   ๔.  กำหนดการยื่นซองเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซอง  ที่ฝ่ายพัฒนารายได้   กองคลัง   ในวันอังคารที่ ๑๘  ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐๑๐.๐๐ น.   และกำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุม ชั้น ๔  เทศบาลเมืองแสนสุข        

/๕.  ผู้ประมูล……

-๒-

                   ๕.  ผู้ประมูล จะต้องยื่นซองเสนอราคา โดยใช้แบบฟอร์มที่เทศบาลกำหนดให้ กรอกรายละเอียดในใบเสนอราคาให้ชัดเจนครบถ้วน  ใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อย    เขียนหรือพิมพ์ที่หน้าซองว่า

 “เรียนประธานกรรมการเปิดซองเสนอราคา   ใบเสนอราคาจะต้องลงจำนวนตัวเลขและตัวหนังสือให้ครบถ้วน  หากตัวเลขและตัวหนังสือไม่ถูกต้อง ให้ถือตามตัวหนังสือเป็นสำคัญ

                   ๖.   เงื่อนไขอื่น

                             ๖.๑ ผู้ประมูล ต้องเสนอราคาค่าเช่าไม่ต่ำกว่าราคาที่เทศบาลกำหนดและเทศบาลจะพิจารณาผู้ที่ผ่านการพิจารณาแผนการดำเนินงานแล้วจึงจะพิจารณาราคาค่าเช่าสูงสุดเป็นผู้ประมูลได้

                             ๖.๒ ผู้ประมูล จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าประกันอัคคีภัย และอื่นๆ

                             ๖.๓ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาสูงสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  หรืออาจจะยกเลิกการประมูลราคา โดยไม่พิจารณาเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้   รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมูล หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา  ทั้งนี้ ผู้เข้าประมูลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ

                             ๖.๔ เทศบาลจะทำสัญญากับผู้ประมูลได้เป็นเวลา   ๓   ปี      โดยเทศบาลจะแจ้งให้ผู้ประมูลได้ไปทำสัญญาเช่ากับเทศบาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเทศบาล   และผู้ประมูลได้จะต้องวางหลักประกันสัญญาเช่าในอัตราร้อยละห้าของผลประโยชน์ตอบแทน    โดยชำระเป็นเงินสดหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หากผู้ประมูลได้ไม่ไปทำสัญญาภายในกำหนดหรือไม่วางหลักประกันสัญญาเช่าในวันทำสัญญาเทศบาลจะริบหลักประกันซองและถือว่าสละสิทธิ์

                   ผู้ที่มีความประสงค์จะเช่าอาคารห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณถนนบางแสนสาย ๑) ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข   ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึง วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๙   ในวันและเวลาราชการ

                                                     ประกาศ   ณ  วันที่      กันยายน   ๒๕๕๙

                                               (นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม)

                                                  นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข