เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

  เทศบาลเมืองแสนสุข  มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดเทศบาลเมืองแสนสุข  ดังนี้.-
             ๑. ทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข  และทำความสะอาดห้องสุขาเทศบาลเมืองแสนสุข (ตามรายการแนบท้ายนี้)  จำนวน  ๒  คน ในวงเงินราคากลาง  ๒๗๖,๐๐๐.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
              ๒. ทำความสะอาดศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุกองสวัสดิการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้)  จำนวน  ๑  คน  ในวงเงินราคากลาง  ๑๑๗,๖๐๐.-บาท  (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน-)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๑๔ - ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๑๔ - ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  เทศบาลเมืองสแนสุขจะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นาเวลารับซอง
        กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
        กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมเเทศบาลเมืองแสนสุข  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๓๐๐.-บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๑๔ - ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕  ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

         

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายณรงค์ชัย        คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
 
เอกสารแนบ :
Download this file (แม่บ้านสวัสดิการ.pdf)ปปช. สวัสดิการ[สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร]105 kB
Download this file (แม่บ้านสำนัก.pdf)ปปช. สำนักปลัด[สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร]91 kB