เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข   มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเอกชนจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยงานเทศบาลเมืองแสนสุข  (ระยะเวลาดำเนินการ  ๑๒  เดือน)  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ถึง  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐  จำนวน  ๖  คน  ในวงเงินราคากลาง  ๑,๐๔๔,๐๐๐.-บาท  (-หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

                      กำหนดดูสถานที่ในวันที่  ๑๔ - ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข
                   กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา   ในวันที่   ๑๔ - ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ  ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองแสนสุข (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับใน วันที่  ๑๔ - ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙   กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  เทศบาลเมืองแสนสุข  จะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
                  กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
                กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ชั้น ๔  ห้อง ๓

                  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๑๔ - ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายณรงค์ชัย        คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (ยาม.pdf)ปปช , รายละเอียดแนบท้าย[สอบราคาจ้างเอกชนรักษาความปลอดภัย]128 kB