เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

เทศบาลเมืองแสนสุข  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุจราจร  จำนวน  ๙  รายการ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  จำนวน  ๑  ชุด)  ราคากลางเป็นเงินจำนวน  ๑,๒๕๗,๒๕๐.-บาท  (-หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
                       

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๑๓ - ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๑๓ - ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเทศบาลเมืองแสนสุขจะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษรีย์เป็นเวลารับซอง
        กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
       กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๑๓ - ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๓๐๐.-บาท (-สามร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๑๓ - ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕  ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

        

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายสวัสดิ์            หอมปลื้ม)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (วัสดุจราจร.pdf)ปปช , รายละเอียดแนบท้าย[สอบราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ]109 kB