เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

   เทศบาลเมืองแสนสุข   มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างทาสีตีเส้นจราจร  บริเวณถนนสุขุมวิท  ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลเมืองแสนสุข  เลขที่  ๕/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ราคากลางเป็นเงินจำนวน  ๑,๓๔๖,๙๗๙.-บาท  (-หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน-)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่    ๑๓ - ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙  ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐  น. (เฉพาะวันทำการ)  โดยพร้อมกันที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข

          กำหนดซื้อเอกสารและยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๓ - ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙  ณ. ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  เทศบาลเมืองแสนสุข  (วันและเวลาราชการ)  หรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับในวันที่  ๑๓ - ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙  กรณียื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  เทศบาลเมืองแสนสุขจะถือวันและเวลาที่เทศบาลได้รับเอกสารจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
       กำหนดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์  ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เสนอราคาในทันทีที่พิจารณาเสร็จสิ้น
       กำหนดวันเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ. ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)  ได้ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองแสนสุข  ระหว่างวันที่  ๑๓ - ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๓๘๑๙ - ๓๕๐๕  ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่  www.saensukcity.go.th

          

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายสวัสดิ์          หอมปลื้ม)
รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
 
 
เอกสารแนบ :
Download this file (ทาสีเส้นจราจรถนนสุขมวิท.pdf)ปปช , รายละเอียดแนบท้าย[สอบราคาจ้างทาสีตีเส้นจราจร บริเวณถนนสุขุมวิท]138 kB